Onze partners uit de verenigingswereld

Mens en Huisvesting knoopt banden aan met andere verenigingen van haar woongebied, voor gezamenlijke woning- en begeleidingsdoeleinden, zo nauw mogelijk aansluitend aan de behoeften van de begeleide personen.

De sociale vastgoedpartners

Baita

BAITA IS EEN SOCIALE VASTGOEDPARTNER (SVP) in continue ontwikkeling ten dienste van een toegang tot een duurzame woning voor personen die het bijzonder moeilijk hebben een woning te vinden en te behouden. Hij stelt aan de huurders een gepersonaliseerde begeleiding voor, in de vorm van een sociale en administratieve steun. BAITA heeft eveneens een dienst ontworpen voor het net houden van burelen en werkruimtes : BAITA CLEAN OFFICE. De derde bedrijfstak is een sociaal ondernemingscentrum : BAITA O-ZONE.

Met de SOCIALE EIGENAARS, die zich inlaten met onze projecten, zijn wij beslist gericht naar personen die het ergst aan toe zijn. BAITA aarzelt nooit om mee te werken met onze innovatieve projecten, bedoeld om een duurzame woningoplossing aan te bieden op de maat van de personen in grote armoede. Op het ogenblik van de Campagne 400 daken, heeft BAITA een project ondersteung van MOVING NEST. Door een beroep te doen op BAITA CLEAN OFFICE voor ons kantoor, werken we mee aan de socio-professionele integratie van de werkzoekenden.

Meer over weten

Comme chez toi

Comme chez toi is een sociaal vastgoedkantoor. De missie bestaat erin te kampen tegen de sociale uitsluiting door kwalitatieve woningen aan te bieden aan personen die een zekere moeilijkheid ondervinden deze te betreden. Het is uitgelezen partner met het vooruitzicht onze gemeenschappelijke inzet ten aanzien van benadeelde personen.

Wij werken samen met de SOLID AIRE EIGENAARS om woningen aan onze huurders aan te bieden aan conventionele prijzen. Wij bieden hen eveneens steun en diensten om hen toe te laten hun onafhankelijkheid terug te winnen. Onze samenwerking met COMME CHEZ TOI is waardevol op alle niveaus van de begeleiding van de huurders  en onze beroepsbegeleidingspartners . Tesamen zijn wij betrokken met het onthaal van personen in grote armoede.

Meer over weten

Logement pour tous

Logement Pour Tous is een vastgoedkantoor betrokken in de strijd van het onbewoonbaar wonen et de sociale uitsluiting. Wij zijn de samenwerking met LOGEMENT POUR TOUS begonnen in de prille dagen van de projecten van Mens en Huisvesting.

Dank zij dit partnership en de betrokkenheid van de SOCIALE EIGENAARS, is de steun gebracht aan de huurders versterkt en streven ernaar samen onze sociale voetafdruk. LOGEMENT POUR TOUS et 15 andere verenigingen hebben een cooperatieve opgericht :FAIR GROUND BRUSSELS met het doel een duurzame huisvesting tot stand te brengen aan toelaatbare prijzen en op basis van COMMUNITY LAND TRUST.

Meer over weten

Verenigingen met wie wij hand in hand samenwerken

STRAATVERPLEGERS

De straatverplegers is een sociaal-medische organisatie die bijstand verleent aan personen zonder vaste woning en met een wankelen gezondheid. Hun missie bestaat erin gezonheidszorg te verlenen aan allen door zich rechtstreeks tot de meest uitgesloten personen te richten. Zij stellen basiszorgen voor, spitst een aandachtig oor en een begeleiding tot bij de zorgdiensten of de  aangepaste ontvangstcentra.gericrechte anoima.

Wij werken samen met de straatverplegers om een algehele en aangepaste hulp te verzekeren voor de meest kwetsbare personen.

Meer over weten

Ludoteeh sesame vzw

De ludoteek Sésame verhuurt spelen en organiseert omkaderde animaties, en stages tijdens de schoolvakanties. De ludoteek promoveert de speelse cultuur als steun voor het aanleren (wiskunde, talen, enz.)  en als vector voor de vaardigheden en de waarden.

In het GEMEESNCHAPSLOKAAL van Jolly, ontmoet de ludoteek Sésame alle personen die een spel wensen te huren en organiseert eveneens animaties voor de kinderen en families van de huurders en de kinderen van de wijk. Met de ludoteek Sésame, werken we samen tot het tot stand komen van banden en een gemeesnchapsgevoel van samen-wonen in de wijk Gaucheret.

Meer over weten

Zon Henri Evenepoel

Zon Henri Evenepoel is een vzw door een vrijwilligster opgericht, op vraag van de families van de gemeente Schaarbeek. Zon Henri Evenepoel stelt aan de kinderen van de wijk een steun voor bijlessen alsook voor speel- en educatieve activiteiten.

In het gemeenchapslokaal Jolly, stelt Zon Henri Evenepoel activiteiten voor aan de kinderen van het gebouw en van de wijk. Met Zon Henri Evenepoel delen wij de waarden van een doeltreffend vrijwilligerswerk, dat tevens dynamisch en creatief is, waarbij belang wordt gehecht aan het verbinden en een beter samen-wonen.

Meer over weten

Buurthuis Bonnevie

Buurthuis Bonnevie bevordert de  verbetering van de woning in de historische wijk van Molenbeek in een dynamisch samen-bouwen tesamen met de inwoners. De vzw biedt een administratieve en juridische steun aan de gezinnen die te kampen hebben met woonproblemen. Het biedt eveneens « psychosociale steun » met als voornaamste doel de eenzaamheid te breken.

Het Wijkhuis Bonnevie is een vooraanstaande  partner van het project PAREL, waarbij verschillende huurders kunnen genieten van hun begeleiding wat betreft de woning. In 2019, bij de aankomst van eerste huurders, heeft Bonnevie hen gevormd en begeleid bij de gebruiksaanwijzing van hun woning met HOOG ENERGETISCH POTENTIEEL. Samen strijden wij tegen de sociale afzondering van de personen in armoede.

Meer over weten

RevovaS

De gemeente Schaarbeek vertrouwde RénovaS de coördinatie van opeenvolgende wijkcontracten toe. RevovaS begeleidt bouw-, renovatie- of ontwikkelingsprojecten. Net als wij vecht RenovaS tegen energieonzekerheid. We delen dan ook dezelfde wens om mensen in moeilijkheden te helpen door hen onderdak en passende ondersteuning te bieden.

Het is in het kader van haar sensibiliserings- en opleidingsacties dat RenovaS opleidingen heeft gegeven aan de huurders van het JOLLY-project voor het juiste gebruik van energiezuinige woningen.

Meer over weten

CIRÉ (Coordinatie en initiatieven voor vluchtelingen en vreemdelingen)

CIRÉ, of Coördinatie en Initiatieven voor Vluchtelingen en Buitenlanders, is een organisatie die opkomt voor de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Het streeft ernaar de eerbiediging van de mensenrechten en hun sociale integratie te bevorderen. Zo voert de organisatie bewustmakingsacties en belangenbehartiging uit bij de overheid ten gunste van deze mensen.

Onze twee organisaties delen gemeenschappelijke waarden van gastvrijheid, solidariteit en respect voor de menselijke waardigheid, vandaar dit partnerschap. Het CIRÉ ligt aan de oorsprong van het CSSG en steunt Mens en Huisvesting bij de ondersteuning van zijn CSSG.

Meer over weten

Actalys

Actalys, een vereniging van 5 notarissen, is expert op verschillende gebieden, met name vastgoed- en vermogensbeheer. De vereniging zet zich in voor juridische ondersteuning van particulieren en bedrijven.

Actalys heeft ervoor gekozen om onze actie voor huisvesting en de integratie van mensen in moeilijkheden te ondersteunen door ons hoogwaardige rechtsbijstand te bieden. Dankzij hun inzet kunnen we CSSG-leden optimaal ondersteunen in alle stadia van hun aankoop.

Meer over weten

Het francofoon vrijwilligersplatform

Het Franstalig Vrijwilligersplatform is een Belgische vzw die organisaties verenigt die actief zijn op het gebied van vrijwilligerswerk. Haar missie is om vrijwilligerswerk te vestigen als een hefboom voor sociale verandering, solidariteit en burgerparticipatie in de federatie Wallonië-Brussel.

Mens en Huisvesting Belgium is er trots op samen te werken met de PFV om vrijwilligerswerk te promoten en te ontwikkelen binnen onze projecten, met name bij het ondersteunen van CSSG-huurders en gezinnen. Samen stimuleren we maatschappelijke betrokkenheid.

Meer over weten

Societal Housing Network

Societal Housing Network is een internationaal netwerk voor sociale huisvesting. Het heeft tot doel de samenwerking tussen actoren op het gebied van sociale huisvesting te versterken om de toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen, met name de meest kwetsbaren, te bevorderen.

Als partner van Mens en Huisvesting Belgium brengt Societal Housing Network zijn expertise, ervaring en gedeelde visie in om fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen te bevorderen. We beschouwen huisvesting allebei als een basisfundament voor sociale integratie en dragen bij aan het bevorderen van diversiteit, solidariteit en autonomie van bewoners.

Meer over weten

Brussel bijeenkomst voor recht op huisvesting (RBDH)

Het Brussel Bijeenkomst voor recht op Huisvesting is een organisatie die meer dan 50 verenigingen verenigt die opkomen voor het recht op huisvesting en werk voor toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting tegen betaalbare prijzen voor iedereen in Brussel.

In samenwerking met Mens en Huisvesting Belgium voert de RBDH daarom acties in die richting door de sociale en gemeenschapsdimensie te bevorderen. We geloven allebei dat huisvesting een grondrecht is en een essentiële hefboom voor de emancipatie en maatschappelijke participatie van iedereen. Zo werken we samen om de zaak van sociale en solidaire huisvesting in Brussel te bevorderen en om de publieke opinie en politieke besluitvormers bewust te maken van deze zaak.

Mens en Huisvesting Belgium is er trots op samen te werken met de PFV om vrijwilligerswerk te promoten en te ontwikkelen binnen de residenties, met name ter ondersteuning van bewoners en doe-het-zelvers. Samen stimuleren we maatschappelijke betrokkenheid.

Meer over weten
Personen in moeilijkheden begeleiden
Mens en Huisvesting stelt aan al zijn huurders een persoonlijke begeleiding voor, verzorgd door vrijwilligers en/of loontrekkenden, nauw aansluitend aan […]
Meer over weten